Læringsmål - detaljer - lokalisering

Ein læreplan er i utgangspunktet svært generell. Den skal angi alle fagområde, men gi rom for lokale tilpassingar når det gjeld konkrete ferdigheter, arbeidsoppgåver og vurderingskriterier. Teksten i læreplanen må jo liggje fast, men det bør vera opning for at kvar verksemd kan leggje inn sine lokale tilpassingar.


Det kan òg vera nyttig å opne for deling av ei slik lokalisert tilpassing/konkretisering. På den måten kan verksemder med tilnærma lik struktur samordne planane. Det vil vera aktuelt både i offentleg verksemd (skular innan ein kommune/fylke) og verksemder tilknytt samme kjede (butikk, verkstad) eller konsern.